Друштво за градежништво и консултантски услуги Афион ДООЕЛ Велес е основано во 2010 година.

Основна дејност на АФИОН е изградба и реконструкција на градежни објекти, изведба на термоизолациони фасади, продажба на градеѓни материјали во сопственото стовариште подружница ВЕЛМАРТ и консултантски услуги од областа на локалната самоуправа.

АФИОН има соодветна лиценца за изведувач на градби од втора категорија и стручен кадар со овластување за инженер за изведба и надзорен инженер за градежништво.